The website is not yet available to view on cell phones and other small devices.

ᑲᒻᐸᓃᑦ:

ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ

ᓴᒃᑯᒃᑯᑦ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓂᖃᕐᓂᕆᔭᑉᑎᖕᓂᑦ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ-ᐱᑎᑕᐅᔪᓂᒃ, ᐃᓄᖕᓄᑦ-ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᑲᒪᔭᖃᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐃᖢᐊᖅᓴᖅᑕᐅᔭᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒨᒐᓗᐊᖅᐸᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᑉᑎᖕᓃᑎᓪᓗᒋᑦ.